ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุวภา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจิรวัฒน์ บรรจงรังสิพร
ครู คศ.1

นางสาวกัญญากาญจน์ มะโนมัย
ครูผู้ช่วย