ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวภูษณิศา ม่วงเกษม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรปวีณ์ ศรีสุพรรณ
ครูอัตราจ้าง