ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชัชญามล แสงสุวรรณ
ครู คศ.2

นายทวีโชค ฐิตมงคล
ครู คศ.1

นายกอบชัย ซาบุตร
ครูอัตราจ้าง (ครูสาขาขาดแคลน)

นายสุริยา นิลพรมมา
ครูอัตราจ้าง (ครูสาขาขาดแคลน)