ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัฒนา มหาพิรุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิจักษณ์ มะลิรัมย์
อัตราจ้าง (ครูสาขาขาดแคลน)