ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบรรจบ เชี่ยวสิทธิไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ