ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมศรี วิไลศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมณีวรรณ แหวนหล่อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวภูษณิศา ม่วงเกษม
พนักงานราชการ