ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจรรยา ลิ้มทอง
ครู คศ.1

นางกรณัฐ หลิวชาญพิมพ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางพรทิพา สายะโสภณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพิชามญชุ์ สุขกำเนิด
อัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายสุคนธ์ ประกอบบุญ
ครูพี่เลี้ยง