ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดา อิ่มอกใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :