ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวลัดดา อิ่มอกใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวน้ำเพชร ทรัพย์เทมา
หัวหน้างานวิชาการ

นางสมศรี วิไลศรี
หัวหน้าบริหารงานบุคคล

นางอิสราภรณ์ สุขีลักษณ์
หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ

นายบรรจบ เชี่ยวสิทธิไชย
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป