ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา  

           โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ  2482 สถานที่ตั้งหมู่ที่ 10      ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

            นายผัน เจิ่งทรัพย์ เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ โดยยกโรงนาให้ใช้เป็นที่เรียน ใช้ชื่อว่าโรงเรียน        ท่าโขลง 5 มีนายเพิ่ม  ไวยศิลา เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4
            พ.ศ.  2488  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนคลองสองสาม
            พ.ศ.  2490  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
            นายทิม สังข์อ่ำ เป็นผู้ให้การอุปภัมถ์ โดยยกโรงนาให้เป็นที่เรียน
มีนายทวี จามรมาน เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6ตั้งอยู่บนที่ดินกองมรดก       ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้จัดการ จำนวน  6 ไร่
            พ.ศ. 2549 คณะกรรมการมูลนิธิธรรมกายมีมติยกที่ดินให้โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1 แปลง     ที่ดิน 6 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา อาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง
            ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 10 ล้าน สร้างอาคาร 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
            วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 ผอ.นิธิศ  รักษ์โพธิวงศ์ พาคณะครูและนักเรียนย้ายมาอยู่สถานที่เรียนแห่งใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
            วันที่ 9 ธันวาคม 2554 นางสาวลัดดา  อิ่มอกใจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา         มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 33 คน นักเรียน 720 คน